Winkelwagen (0)

Nog geen producten gevonden :(
Subtotaal

Jouw account

Heb je nog geen account? Creëer verlanglijstjes en houd je aankopen bij op een centrale plek.

Met behulp van jouw e-mailadres sturen we je een link waarmee je het eerder gekozen wachtwoord kan resetten.

* Vereiste velden

Algemene voorwaarden

Waar kunnen we je mee helpen?

Motorkledingcenter.nl is onderdeel van MotorKledingCenter B.V. Gevestigd op Rijndijk 2b, 2394 AH  Hazerswoude-Rijndijk.

Telefoonnummer: 071-3423900
E-mailadres: [email protected]
BTW-identificatienummer: NL006607123B01
KvK-nummer: 28023264 te Leiden

Artikel 1  DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a.     ondernemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf in de mode- en/of schoenendetailhandel uitoefent;
b.     consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant modeartikelen en/of schoenen afneemt of in reparatie geeft bij de ondernemer;
c.      onder modeartikelen en/of schoenen worden tevens begrepen andere aan deze branches verwante artikelen voor zover zij worden verkocht door de onder a. bedoelde ondernemer;
 
Artikel 2  TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot het maken c.q. vermaken/repareren van modeartikelen en schoenen, die worden gesloten tussen een ondernemer en een consument.
 
Artikel 3  OFFERTES
Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst.
 
Artikel 4  VOORUITBETALING
De ondernemer is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen. Wordt een aankoopbedrag geheel voldaan, dan zal de ondernemer de consument een kwitantie en eigendomsbewijs ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie/eigendomsbewijs kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag, het aanbetaalde bedrag en/of het eigendom door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.
 
Artikel 5  RUILING
1.     Tenzij anders overeengekomen heeft de consument recht op ruiling van het gekochte modeartikel en/of de gekochte schoenen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a.     ruiling vindt plaats binnen 14 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na  aankoop van het gekochte modeartikel en/of de schoenen tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur;
b.     het modeartikel en/of de schoenen worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn nog niet gedragen;
2.     Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde modeartikelen en/of schoenen. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van modeartikelen en/of schoenen, die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt of anderszins aangepast voor de consument, en voor artikelen die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door de ondernemer besteld zijn.
 
Artikel 6  EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT
                  VAN RETENTIE
1.     De ondernemer kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde modeartikelen en/of schoenen voorbehouden. De consument wordt pas eigenaar van de gekochte modeartikelen en/of schoenen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan.
2.     De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 
Artikel 7  ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT
1.     Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.
2.     Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming - gezien haar ondergeschikte betekenis - deze niet rechtvaardigt.
3.     Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
4.     De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.
 
Artikel 8  LEVERINGSTERMIJN
1.     Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van het gekochte modeartikel of de gekochte schoenen stelt c.q.- bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname - kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de modeartikelen en/of schoenen over op de consument.
2.     De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen een vermoedelijke termijn overeenkomen.
3.     Bij overschrijding van de vaste dan wel vermoedelijke leveringstermijn  dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Onder redelijke termijn wordt verstaan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen. De ondernemer is slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
4.     Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen, onder overlegging van het bewijs van die schade.
5.     Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.
 
Artikel 9  GARANTIES
1.     De ondernemer staat er voor in dat het geleverde modeartikel en/of de schoenen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat het modeartikel en/of de schoenen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2.     De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende schade die na de oplevering van de modeartikelen en/of schoenen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
3.     De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent door de ondernemer afgegeven handelsgarantie.
 
Artikel 10  BETALING
1.     Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
2.     In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
3.     Indien de consument in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
4.     Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.
 
Artikel 11  WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN
1.     Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de ondernemer de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim ingevolge artikel 10 van deze voorwaarden tot aan de dag van betaling.
2.     De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 35 komen voor rekening van de consument.

Artikel 12  GEVOLGEN VAN ONTBINDING
Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. De ondernemer is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de consument de gekochte lmodeartikelen en/of schoenen heeft gedragen.
 
Artikel 13  KLACHTEN
1.     Klachten over gebreken aan gekochte lmodeartikelen, schoenen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden ingediend.
2.     De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.
3.     Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van het modeartikel en/of de schoenen te bewaren.
 
Artikel 14  GESCHILLEN
Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde modeartikelen en/of schoenen, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 
Artikel 15  NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 
Artikel 16  AFWIJKINGEN
Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk tussen de ondernemer en de consument zijn vastgelegd, bijvoorbeeld door middel van een kassa- of bestelbon, of indien zulks in de winkel aantoonbaar publiek kenbaar is gemaakt.

 

Voorwaarden achteraf betalen via Billink

Uw leverancier heeft Billink B.V. gemachtigd om de betaaloptie “achteraf betalen op factuur via Billink” uit te voeren. Wanneer u gebruik maakt van deze betaaloptie verklaart u akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden van Billink B.V.

Billink:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Billink B.V., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24474894.
Leverancier:
De natuurlijke- of rechtspersoon welke middels een online webwinkel haar diensten en/of goederen aanbiedt en voor betaling van deze diensten de optie “achteraf betalen op factuur via Billink” aanbiedt.
U:
De natuurlijke- of rechtspersoon welke goederen en/of diensten afneemt van de leverancier en hiervoor de betaaloptie “achteraf betalen op factuur via Billink” gebruikt.

Artikel 1. Voorwaarden gebruik Billink

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van de optie “achteraf betalen op factuur via Billink”. Bij het gebruiken van deze betaaloptie gaat u expliciet akkoord met de gelding van deze voorwaarden.
2. Uw factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbusadres zijn;
3. Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaart u dat u geen surseance van betaling aangevraagd heeft en u niet failliet bent verklaard;
4. Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaart u dat u niet verkeert in bent toegelaten tot het traject of de bemiddeling conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
5. Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaart u dat u niet onder vermogensrechtelijk bewind, beschermingsbewind of curatele bent gesteld;
6. Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent;
7. Door het verstrekken van (persoons)gegevens om in het kader van uw bestelling gebruik te maken van de betaaloplossing Billink, geeft u toestemming uw gegevens te verwerken en al dan niet online te toetsen zodat Billink u meteen kan laten weten of uw aanvraag geaccepteerd is;
8. U bent verplicht Billink te voorzien van de juiste gegevens bij uw aanvraag en bent aansprakelijk voor de vergoeding van enige schade voortkomende uit de onjuist aangeleverde gegevens welke Billink of Leverancier ondervinden.

Artikel 2. Acceptatie

1. Billink behoudt zich het recht voor uw keuze voor de betaalservice Billink te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen;
2. U krijgt zo spoedig mogelijk online te zien of uw verzoek is goedgekeurd;
3. Het resultaat genoemd in artikel 2.2 wordt in het beginsel bepaald door een kredietwaardigheidstoets. Billink behoudt zich het recht voor om - ongeacht de uitkomst van deze toets - uw aanvraag goed te keuren of te weigeren;
4. Billink behoudt zicht het recht voor om na aanvankelijke acceptatie uw aanvraag alsnog binnen 7 dagen te weigeren; Artikel 3. Wijze van betalen
1. U ontvangt van Billink de factuur. U kunt deze uitsluitend betalen middels een online overboeking of een reguliere overboeking via uw bank;
2. Billink is door de leverancier volledig gemachtigd voor het afhandelen van de factuur. Hieronder inbegrepen:
- Het inschakelen van eventuele derden, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, een incassobureau, advocaat of deurwaarder;
- Het in rekening brengen van rente en kosten voortvloeiende uit het uitblijven van volledige voldoening van de factuur.

Artikel 4. Kosten betaalopdracht

1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten zijn voor rekening van de gebruiker van Billink.

Artikel 5. Betaaltermijn

1. Billink hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. 14 dagen na factuurdatum moet het bedrag bijgeschreven zijn op de rekening van Billink. Houdt hierbij rekening met de eventuele verwerkingstijd van de banken. De datum genoemd op het rekeningafschrift van Billink is hierbij te allen tijde leidend voor het bepalen van het moment van voldoening van de vordering.
2. Op uw factuur kan afgeweken zijn van de standaard betalingstermijn. De betalingstermijn vermeld op de factuur is hierbij leidend.

Artikel 6. Adreswijziging

1. U bent verplicht Billink op de hoogte te stellen van eventuele adreswijzigingen en of e-mail wijziging. Zolang Billink geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Billink bekende adres en blijft u aansprakelijk voor het openstaande saldo. Ook wanneer deze tussentijds verhoogd is met eventuele rente en kosten;
2. Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan de klantenservice. Dit uitsluitend per e-mail op [email protected]

Artikel 7. Betalingsverzuim

1. Indien u niet in de in artikel 5 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in betalingsverzuim;
2. Billink is gerechtigd om voor eventueel gestuurde aanmaningen administratiekosten in rekening te brengen per gestuurde aanmaning;
3. Vanaf de datum dat u in betalingsverzuim verkeert, is Billink gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen;
4. Billink is gerechtigd, zonder dat de inschakeling van een derde hiervoor noodzakelijk is, incassokosten in rekening te brengen alsmede overige redelijke kosten die als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen;
5. Billink is gerechtigd om de vordering te vermeerderen met alle zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten veroorzaakt door de niet betaling, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. Voor de buitengerechtelijke kosten geldt het volgende:
a) Indien u niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, worden buitengerechtelijke incassokosten na het verlopen van de termijn zoals gesteld in de ingebrekestelling in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW, met een minimum van € 40,00;
b) Indien u handelt in de hoedanigheid van de uitoefening van een bedrijf of beroep, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00. Conform artikel 6:96 lid 4 is hiervoor geen nadere ingebrekestelling noodzakelijk.

Artikel 8. Behandeling persoonsgegevens

1. Billink respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Indien u kiest voor de achteraf betaalservice Billink vraagt Billink u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruikt Billink voor het aangaan en uitvoeren van uw aanvraag, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Billink een
gegevenstoets uit voeren. Het doel hiervan is om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van Billink. Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de door u geplaatste bestellingen. Bij opname van uw gegevens in het relatiebestand van Billink wordt gecontroleerd of u overige financiële verplichtingen hebt openstaan. Indien u uw financiële verplichtingen voortkomende uit de door u geplaatste bestelling/aangegane overeenkomst niet nakomt, wordt dit gegeven door Billink in haar relatiebestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico’s voor Billink en haar opdrachtgevers en ten behoeve van kredietwaardigheidstoetsing. Billink kan hierbij gebruik maken van de aan haar gelieerde Centraal Invorderings Bureau
B.V. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Billink kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt, kunt dit aan Billink kenbaar maken. Billink blokkeert dan uw persoonsgegevens. Billink verwijst u hiervoor naar haar privacy statement. De gegevensverwerkingen binnen Billink zijn gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Billink kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar rekening komen. Billink is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade en winst- of omzetderving;
2. Indien Billink, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

1. Op elke overeenkomst tussen u en Billink is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de verzendkosten als ik bij jullie bestel?

  Voor bestellingen boven de 50 euro binnen Nederland en België berekenen we geen verzendkosten. Voor kleinere bestellingen onder de 50 euro zijn de verzendkosten €6,95. Je bestelling wordt standaard verzonden met PostNL waarbij je een Track&Trace code ontvangt om je bestelling te volgen. Meer over afhalen en bezorgen

 • Kan ik mijn bestelling retourneren?

  Zowel online als in de winkel heb je 30 dagen bedenktijd. Binnen deze periode kan je de producten ruilen of retourneren. Uiteraard zijn de producten die je wilt terugsturen ongedragen, nieuw en compleet. Voor je geretourneerde producten ontvang je netjes je geld van ons terug. Meer over ruilen en retourneren.

 • Wat is de levertijd van mijn bestelling?

  Wanneer je oog is gevallen op een product dat op voorraad is, dan heb je de bestelling snel in huis. We streven ernaar om jouw bestelling die op werkdagen voor 17:00 uur is besteld, dezelfde dag nog te versturen. Zo heb je de bestelling de volgende dag al in huis. Voor producten die niet op voorraad zijn gelden andere levertijden. Deze worden bij het product op de productpagina getoond. Meer over levertijden.

 • Welke betaalmethoden worden geaccepteerd in de winkel?

  In onze winkels kan je contant betalen, met pinpas, creditcard (Maestro, MasterCard en Visa) en de MKC cadeaubon. Monopolie geld, VVV-bonnen en andere cheques worden niet geaccepteerd. Meer over betalen.

 • Het product dat ik zoek is ‘Niet op voorraad’. Kan ik hem alsnog bestellen?

  Juist dat product dat je zoekt is niet op voorraad. Dat kan twee dingen betekenen. Het product heeft een langere levertijd, of is uit de collectie en niet meer verkrijgbaar. Hoe dan ook vragen we je om contact op te nemen zodat we dit voor je kunnen nagaan.

 • Ik wil mijn bestelling retourneren, waar vind ik het retourformulier?

  Het retourformulier vind je op de achterkant van je pakbon die bij de bestelling is meegestuurd. Kan je deze niet meer vinden? Neem dan per e-mail contact met ons op en we sturen je een digitaal exemplaar toe. Dan hoef je deze enkel nog te printen. Meer over ruilen en retourneren.

 • Ik wil achteraf betalen, maar dit lukt me niet?

  Via onze betaalpartner Billink maken we achteraf betalen mogelijk. Dit geldt voor aankopen tot 750 euro. Zij zullen een check uitvoeren voordat deze goedgekeurd kan worden. We hebben geen inzage wat de reden is dat jouw betaling wordt afgekeurd. Wordt je aanvraag afgekeurd? Dan zit er niets anders op dan je bestelling via een van de andere betaalmethoden af te ronden. Meer over betalen.

 • Kan mijn bestelling bij een servicepunt worden bezorgd?

  Ja zeker, wanneer je in de afrondfase zit wordt je gevraagd welke verzendmethode je wenst te gebruiken. Je hebt zelf de keuze in welk PostNL servicepunt jouw bestelling wordt afgegeven. Deze ligt dan de volgende dag na 15:00 uur voor je klaar. Bij het afhalen van je bestelling kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.

Neem contact op met onze klantenservice

Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 17:00 uur zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
Wij accepteren:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »